นโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา เราจึงจัดทำนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งวิธีการเก็บ การนำข้อมูลมาใช้งาน การส่งผ่านข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนการปรองดองเพื่อร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกัน  
 
เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของทุกคนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขไว้เป็นความลับ หากจะมีการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์กับส่วนรวม จะมีการขอความยินยอมจากท่านทุกครั้งตามข้อบังคับและมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองของยุโรป 
 
ขณะเดียวกันข้อมูลส่วนตัวของทุกคนจะต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน