13.
11
ข่าว | 13 11 2018

นายกฯประยุทธ์ย้ำ ไทยพร้อมส่งเสริมนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อาเซียน

13 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐสิงคโปร์) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนกับผู้นำภาคเอกชนของอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทค สิงคโปร์

 

 

นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่ารัฐบาลของสมาชิกอาเซียนเน้นส่งเสริมนโยบายที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียน เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่นอกจากตั้งเป้าหมายลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าภายในภูมิภาคแล้ว ยังส่งผลให้การจัดอันดับความยากง่ายของการทำธุรกิจในอาเซียนดีขึ้น ซึ่งไทยก็ประสบผลสำเร็จอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ไทยตระหนักถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการค้าโลก จึงได้จัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน รวมถึงวางแนวทางความร่วมมือเพื่อเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา และเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงิน การปรับปรุงกฎระเบียบ และการพัฒนาทักษะแรงงานของ SMEs ในด้านดิจิทัล รวมทั้งการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้อาเซียนกำลังเร่งสรุปผลการเจรจาความตกลงอาร์เซ็ปเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้ภับภาคธุรกิจมากขึ้นด้วย

 

ในโอกาสที่ไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ และเห็นว่ารัฐและเอกชนอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมรับมือ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป