25.
10
ข่าว | 25 10 2018

นายกฯประยุทธ์ เตรียมนำคณะรัฐมนตรีตรวจราชการ จ.พะเยา ประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เชียงราย และพบประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561  นี้


 
ภารกิจสำคัญในการตรวจราชการในจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้  นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมพบปะกับประชาชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญทั้งการบริหารจัดการน้ำและการจัดการที่ดิน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การส่งเสริมตลาดชุมชนในรูปแบบตลาดประชารัฐและการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฮอมฮัก จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อย่างครบวงจรต่อเนื่องด้วย   สำหรับการตรวจราชการจังหวัดเชียงรายนั้น จะเน้นย้ำการบริหารจัดการที่ดิน  การส่งเสริมนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน  รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข ด้วย
 
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.   นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเดินทางต่อไปยังจังหวัดพะเยา 

เมื่อเดินทางถึงจังหวัดพะเยาในเวลา 09.05 น.  นายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง  ณ วัดศรีโคมคำ และสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง   

เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา โดยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ราษฎร และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ และศูนย์ฮอมฮักเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วย

เวลา 11.35 น. โดยประมาณ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายพับได้ ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน และปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาบึก และปลาน้ำจืดสายพันธุ์ต่างๆ  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 
ช่วงบ่าย  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย โดยจะพบปะประชาชน ณ หมู่บ้านเมืองรวง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ป่าสงวนแห่งชาติห้วยสัก) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่/ป่าแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันออกตอนใต้)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก)  และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง)  และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน 4  จังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาของหมู่บ้านเมืองรวง และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชน พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองสู่ลำคลองด้วย 

หลังจากนั้นเวลา 17.00 น.  นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ก่อนจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

 
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561  ก่อนการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและ เวลา 15.00 น. จะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6