สารจากนายกรัฐมนตรี

ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง "ทุนมนุษย์" ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยในทุกมิติ เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุดและช่วยพัฒนาประเทศ

​ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หน้าที่ผู้นำประเทศต้องสร้างความปรองดอง ยุติความขัดแย้งแตกแยก ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และเสถียรภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และนำพาประเทศให้กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

นำประเทศกลับคืนสู่ความสงบสุข

การสร้างอนาคตประเทศไทย จะสำเร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าวันนี้เราไม่สร้างรากฐานที่แข็งแรงของภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย

สร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับเกษตกร

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุจากภัยรอบด้าน รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

“เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” มุ่งเน้นให้เยาวชนหนุ่มสาวได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

เยาวชนหนุ่มสาวพลังสำคัญของประเทศ

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ จะสอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผมเห็นว่าทุกจังหวัดไม่ว่าจะเล็ก จะใหญ่ มีความสำคัญทั้งหมด เพราะว่ารัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ เพียงแต่ว่าเราต้องกำหนดบทบาทในแต่ละพื้นที่ ว่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างตามศักยภาพ

เป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ

รัฐบาลนี้เน้นการกระจายความเจริญลงไปยังท้องถิ่นเพื่อช่วยกระจายรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพ ในลักษณะท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจระดับฐานรากตื่นตัว ช่วยแก้ปัญหาความยากจนแล้ว และช่วยสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

เน้นกระจายรายได้ลงไปยังท้องถิ่น

การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการรับฟังเสียงสะท้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมากำหนดนโยบายสาธารณะ และปรับปรุงกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ในอดีต

รับฟังความต้องการของประชาชน