ภารกิจนายกรัฐมนตรี

เวลำ 06.45 น. - นายกรัฐมนตรี เดินทำงถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลำ 07.00 น. - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  โดยเครื่องบิน C-130 (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) เวลา 08.30 น. - เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลำ 08.45 น. - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปยังบ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 7ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช  โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง 45กม./ใช้เวลา 35 นาที) เวลำ 19.20 – 10.00 น. [ใช้เวลา 40 นาที] - เดินทางถึงบ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 7 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง     นายกรัฐมนตรี วางพวงหรีดเคารพศพ นายปรีชา จันทร์แก้ว อายุ 69 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุ พายุโซนร้อน “ปาบึก” และพบญาติผู้เสียชีวิต เวลา 10.00 น. - ออกเดินทางจากบ้านเลขที่ 116หมู่ที่ 7 ต.คลองน้อย ไปยังสามแยกเนินตาขา ต.บางพระ อ.ปากพนัง    จ.นครศรีธรรมราช  โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง 12 กม./ใช้เวลา 15 นาที) เวลา 10.15 – 11.15 น. [ใช้เวลา 1 ชม.] - เดินทางถึงสามแยกเนินตำขา ต.บางพระ อ.ปากพนัง       นายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบภัย    นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางไปตรวจสภาพความเสียหายบริเวณแหลมตะลุมพุก  เวลำ 11.15 – 13.00 น. [ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที] - เดินทางถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง      นายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบภัย และนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์       นายกรัฐมนตรี รับประทานอาหารกลางวัน  เวลำ 13.00น. - ออกเดินทางจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ไปยังหมู่ที่ 1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช  โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง 50 กม./ใช้เวลา 45 นาที) เวลา 13.45 – 15.30 น. [ใช้เวลา 1 ชม. 45นาที] - เดินทางถึงหมู่ที่ ๑ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช      นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”    นายกรัฐมนตรี ลงเรือกู้ภัย (ปภ.) ไปยังหมู่ที่ ๔ ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช         เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยริมคลองปากนคร เวลำ 15.30 น. - ออกเดินทางจากหมู่ที่ 1 ต.ปากนคร ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช  โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง 20 กม./ใช้เวลา 15นาที) เวลา 15.45 น. - เดินทำงถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - นายกรัฐมนตรี พักอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง เวลา 16.00 น. - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6)    ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยเครื่องบิน C-130 (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) เวลำ 17.30 น. - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ