ภารกิจนายกรัฐมนตรี

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ) โดยนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจัดประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง