ภารกิจนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความร่วมมือสองฝ่ายและเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลเป็นรูปธรรม มีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นความร่วมมือ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

 

ด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ การดำเนินการที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านการพัฒนาไทย – ลาว ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นต้น


ด้านเศรษฐกิจ ครอบคลุมในเรื่อง ความร่วมมือด้านพลังงานที่ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่จะส่งเสริมต่อไป การพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย – ลาว และเชื่อมต่อกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง


ด้านสังคมและการพัฒนา ได้แก่ การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแรงงานลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ และ การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562