30.
11
ข่าว | 30 11 2018

นายกฯประยุทธ์ พบประชาชนในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.15น. สรุปสาระสำคัญดังนี้

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9” และ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศให้เป็นวันดินโลก เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในการอนุรักษ์ปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติยังได้ถวายเหรียญ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ด้วย

 

“วันดินโลก”เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของดินที่มีต่อระบบนิเวศพืชพันธุ์ธัญญาหาร ป่า น้ำ ความมั่นคงทางพลังงาน ดินยังเป็นหนึ่งในแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่สำคัญ และช่วยบรรเทาความสูญเสียทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

 

และในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย”  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยและสิ่งแวดล้อมโลก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ”

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ที่พร้อมใจงดใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ ลดปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 


การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้ว มากกว่า 640,000 ราย โดยในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม นี้ จะมีกิจกรรมรับเสื้อพระราชทานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งการซ้อมใหญ่ในเส้นทางปั่นจริง ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 

 

ยูเนสโก ประกาศให้ขึ้นบัญชี การแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ได้รับรองอย่างเป็นทางการให้การแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงโขนในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง คงความเป็นมรดกของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน  โดยรัฐบาลมีแผนงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโขน ตลอดปี 2561- 2562  อาทิ การแสดงโขนรอบพิเศษ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" และ งานมหกรรมการแสดงโขน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  รวมทั้ง การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการโขน อีกด้วย 

 

การเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี ในฐานะนายกรัฐมนตรี     

นายกรัฐมนตรีหารือนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี ในการพัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ทางเศรษฐกิจ  ตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 15,000 ล้านยูโร ภายในปี 2563  ส่งเสริมการลงทุนระหว่างสองประเทศ ขอให้เยอรมนีสนับสนุนการกลับมาหารือในเรื่องเขตการค้าเสรี  ไทย-อียู และอาเซียน-อียู  สำหรับงานสัมมนาด้านการค้าการลงทุนในไทย “Thai-German Business Forum : Asia-Europe Partnership for the Future” ที่มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนของเยอรมนี กว่า 180 คน  นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้บริษัทด้านระบบราง และบริษัทยานยนต์แห่งอนาคต ของเยอรมนี ที่มีความสนใจหรือมีธุรกิจในไทยอยู่แล้ว พิจารณาขยายการลงทุนใน EEC เพิ่มเติมด้วย 


การติดตามมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ มี 2 แนวทางสำคัญ ได้แก่  

1. แนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร สำรวจความต้องการและพิจารณาปรับแผนงาน โครงการ เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพาราเพิ่มมากขึ้น เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราเป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างถนนยางพารากว่า 75,000 หมู่บ้าน และกว่า 7,200 ตำบลทั่วประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นตามเป้าหมายและเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกด้วย

 

2.แนวทางการปลูกพืชทดแทนหรือแซมในสวนยาง เพื่อลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลที่ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่น โครงการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังฤดูการทำนา เป็นต้น ปัจจุบันตลาดภายในประเทศและตลาดโลก มีความต้องการผลผลิตโกโก้มากขึ้น เกษตรกรไทยเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้น เพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูง นายกรัฐมนตรียังได้ยกตัวอย่างความสำเร็จ “โกโก้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ภราดัย พาช็อกโกแลตไทยคว้า 2 รางวัลระดับโลก  International Chocolate Awards รอบชนะเลิศ World Final เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี  ก่อนหน้านี้ ได้รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ International Chocolate Awards ประจำปีนี้

 

สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ปัจจุบันปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ 3 ล้านตัน  โดยอาจต้องส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มอีก 3-4 ล้านไร่ และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ 3 ล้านตัน จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเกษตรกรที่สามารถลดพื้นที่ทำนาแล้วหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์จะมีวัตถุดิบในประเทศที่เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

 

ในช่วงท้ายของรายการ ฯ นายกรัฐมนตรียังได้ฝากสี่เรื่องสำคัญ ดังนี้ 

1) ช่วยกันเฝ้าระวังรักษาสิทธิ์รู้จักหน้าที่ ในการที่จะป้องกันการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าหรือฟุตบาท 

2) การบริหารจัดการขยะ การแก้ที่ต้นทาง คือ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะก็ลดการทำให้เกิดขยะ  มีการแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะจนทำให้บ้านเมืองเกิดความสกปรกเกิดความเสียหาย 

3) ยาเสพติด ขอให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวัง อยากให้สังคมช่วยกันดูแลปัญหายาเสพติด   ซึ่งได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก และ

4) การแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงคนในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญภายในครอบครัว ทั้งรักษาสิทธ์ของสตรี เด็ก คนชรา และคนพิการ เหล่านี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลสังคมและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง