20.
01
ข่าว | 20 01 2020

นายกฯประยุทธ์ น้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีความสุข

12 กุมภาพันธ์ 2562 นายกรัฐมนตรี ได้อัญเชิญพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ประชาชนมีความสุข ดังนี้
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราโชบายในการบริหารประเทศ โดยรับสั่งว่า ให้คณะรัฐมนตรีคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักในการทำงาน ทำให้มีความสุข มีทางออก และมีทางเลือก ขณะที่การแก้ปัญหาสังคมของประเทศนั้น สามารถบรรเทาได้โดยการสร้างวินัยให้กับประชาชน แล ขอให้ประชาชนทุกคนมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
พร้อมทั้งการนำจิตอาสาไปขับเคลื่อนครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความสุข หากช่วยเหลือได้ ให้นำจิตอาสาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านผลผลิตและการเกษตร จะเป็นโครงการที่ดีช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่เหล่า  โดยจะเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการและเอกชน ในการรวมพลัง ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในประเทศ เพื่อให้ยกระดับมีฐานะที่เท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่าง ทั้งนี้ รัฐบาลและคนไทยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเห็นความสำคัญของประชาชน